برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه

دانلود مقاله c (3222)

1-13- باکتری181-13-1- اشرشیا کولی191-13-2- استافیلوکوکوس اورئوس201-13-3- سالمونلا211-13-4- سودوموناس آئروژینوزا211-13-5- کورینه باکتریوم رناله221-13-6- باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی231-14- قارچ231-14-1- کاندیدا آلبیکنز241-14-2- آسپرژیلوس نایجر241-14-3- پنی سیلیوم کریزوژنوم251-15- مروری بر کاربردهای کمپلکسهای فلزی باز شیف در حوزه ادامه مطلب…

پایان نامه

پایان‌نامه ارشد c (3221)

1-9-1-2- غربال کردن………………………………………………………………………………………………….401-9-1-3- انواعی از روش های طراحی فاکتورها ………………………………………………………………411-9-1-4- بهینه سازی……………………………………………………………………………………………………411-9-1-5- کاهش زمان بری…………………………………………………………………………………………… 411-9-1-6- مدل سازی کمی …………………………………………………………………………………………….421-9-1-7-روش سطح پاسخ…………………………………………………………………………………………….42 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و ادامه مطلب…

پایان نامه

دانلود پایان‌نامه c (3220)

1-4-8 نانو سیم ها………………………………………………………………………………………………………………….181-4-9 نانو مواد صفر بعدی……………………………………………………………………………………………………..181-4-10 نقاط کوانتومی…………………………………………………………………………………………………………..181-4-11 نانو ذرات لپیدی……………………………………………………………………………………………………….191-4-12 نانو ذرات پلیمری……………………………………………………………………………………………………..201-5 نانو ذرات طلا………………………………………………………………………………………………………………..211-6 خواص نوری نانو ذرات طلا…………………………………………………………………………………………….231-7 انواع پلاسمون سطحی……………………………………………………………………………………………………..241-8 محاسبات کمی خواص نوری نانو ذرات طلا……………………………………………………………………….281-9 پارامترهای ادامه مطلب…

پایان نامه

مقاله دانلود c (3219)

فصل دوم/بخش تجربی ابزارهای به کار برده شده37 مواد شیمیایی مورد استفاده38 مراحل تهیه سنتز نانو ذرات طلا39 تهیه نمک هیدروژن تترا کلروآیورات39 سنتز نانو ذرات طلا با استفاده از پوست درخت بید39 تفسیر طیف ادامه مطلب…

پایان نامه

منابع تحقیق c (3218)

مکانیسم…………………………………………………………………………………………………………………………………….27نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..31پیشنهاد برای کارهای آینده…………………………………………………………………………………………………………..31فصل سوم: کارهای تجربی…………………………………………………………………………………………………………..323- کارهای تجربی………………………………………………………………………………………………………………………333-1 تهیه ی 5-(ترشری-بوتیل آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-4-پارا تولیل-فوران -3-کربونیتریل (a49)……………………………………………………………………………………………………………………….343-2 تهیه ی 5-(ترشری-بوتیل آمینو)-4-(4-متوکسی فنیل)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل) -فوران-3-کربونیتریل (b49)……………………………………………………………………………………………………………………….363-3 تهیه ی 5-(ترشری-بوتیل آمینو)-4-(4-کلرو فنیل)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل) -فوران-3-کربونیتریل (c49)………………………………………………………………………………………………………………………..373-4 تهیه ی 5-(ترشری-بوتیل آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-4-(4-متیل ادامه مطلب…

پایان نامه

پایان‌نامه ارشد c (3217)

1-4-6- استفاده از هیدروکسی آپاتیت به عنوان یک بستر جامد جدید برای واکنش نووناگل در یک محیط ناهمگن بدون حلال141-4-7- استفاده از ایزوپروپیل الکل به عنوان حلال در واکنش های نووناگل باTi(O-i-Pr)4141-4-8- الکتروسنتز 2- آمینو-H4-کرومون ادامه مطلب…

پایان نامه

تحقیق دانلود c (3216)

3-3- بررسی داده‌های طیفی313-3-1- ترکیب a45 313-3-2- ترکیب b45 323-3-3- ترکیب c 45 333-3-4- ترکیبd 45 343-3-5- ترکیبe 45353-3-6- ترکیب f 45 363-3-7- ترکیب 4637منابع و مأخذ62عنوان صفحهفصل اول: مقدمه و تئوریشمای 1-1 واکنش افزایشی ادامه مطلب…

پایان نامه

مقاله دانلود c (3215)

3-2-7- ترکیب 7-(2- نیتروفنیل)– H7-بیس-[1] بنزو پیرانو [3،4- b:´٣، ´۴-e] پیران-۶،8-دی اون (g3)283-2-8- ترکیب 7-(4- متوکسیفنیل)– H7-بیس-[1] بنزو پیرانو[3،4- b:´٣، ´۴-e] پیران-6،8-دی اون (h3)293-2-9- ترکیب 7-(4- دی متیل آمونیوم فنیل) – H7-بیس-[1] بنزو پیرانو [3،4- ادامه مطلب…

پایان نامه

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (3214)

1-12 تاریخچه فرایند جذب سطحی در صنعت تصفیه آب……………………………………………………………….48 1-13 کاربردهای اصلی فرآیند جذب سطحی……………………………………………………………………………………49 1-13-1 کاربرد جذب سطحی از فاز مایع……………………………………………………………………………………..50 1-13-2 کاربرد جذب سطحی از فاز گاز……………………………………………………………………………………….50 1-14 سرعت فرآیند جذب سطحی و ادامه مطلب…

پایان نامه

تحقیق c (3213)

1-1-3-7-سنتز ایمینها با استفاده از واکنش کتالها و آمینهای نوع اول ……………………………………………………………………………111-1-3-8-سنتز C- سیانو ایمینها با استفاده از نیترونها ………………………………………………………………………………………………………111-1-3-9-سنتز ایمینها با استفاده از ایزوسیانات و الدهید …………………………………………………………………………………………………….121-1-3-10-سنتز ایمینها با استفاده از ایلیدهای فسفر و ادامه مطلب…

پایان نامه

پایان‌نامه ارشد c (3212)

3- 7- تهیه 5-(2-(2،4-دی نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید………………………………453- 8- تهیه 5-(2-(2،4،5-تری کلرو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید………………………….463- 9- تهیه 5-(2-(2،4-دی متیل فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید………………………………463- 10- تهیه 5-(2-(2-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک ادامه مطلب…

پایان نامه

تحقیق c (3211)

1-2-1-5-7 واکنش حلقه زایی آزید-آلکین………………………………………………………………………………………..231-2-1-5-8 هیدروژن سیانید………………………………………………………………………………………………………….. 24فصل دوم: بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..262- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….27عنوان صفحه2-1 هدف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..272-2 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..272-2-1 تهیه 5-((2-کلرو-4-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (a1)……………………………27 2-2-2 تهیه ترکیب ادامه مطلب…